Komunikacja z akcjonariuszami

Komunikacja z akcjonariuszami

Ad. 1. O firmie:
a) PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE “USTROŃ” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ustroniu

b) ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

c) NIP: 5480077872

d) REGON: 00028815900000

e) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121219 przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ad. 2. Akcjonariat (akcjonariusze):
a) kapitał zakładowy:

  • wysokość kapitału zakładowego: 30 300 000,00 zł
  • wysokość kapitału wpłaconego: 30 300 000,00 zł

b) dematerializacja akcji:

  • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać za pośrednictwem Biura Zarządu
  • kontakt do Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – Katarzyna Wesołowska, tel. 33 856-56-88, sekretariat@uzdrowisko-ustron.pl, Biuro Obsługi Spółki, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
  • data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce <link>
  • data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce <link>

c) Rejestr akcjonariuszy:

  • uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy <link>
  • regulamin Rejestru akcjonariuszy <link>

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce – 1 czerwca 2020 r.
Działając w imieniu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „USTROŃ” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ustroniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., dalej: „Ustawa”) w związku z rejestracją akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy wzywamy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Informujemy, iż podmiotem, który prowadził będzie rejestr akcjonariuszy Spółki jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, zgodnie z zawartą w dniu 22 maja 2020 roku pomiędzy Spółką a ww. podmiotem umową o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Nadto wskazujemy, że zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie stanowi pierwsze spośród pięciu wezwań do złożenia dokumentów akcji w Spółce, do których skierowania Spółka jest zobowiązana na mocy art. 16 ust. 1 Ustawy.

Dokument do pobrania

Newsletter

Zapisz się i bądź z nami na bieżąco


Dziękujemy za dołączenie do subskrybentów.

x

Dziękujemy za wizytę!

Chcesz być z nami w kontakcie – zostaw swój adres e-mail.

Proszę czekać

Wczytuję system rezerwacyjny

x